Freestyle Dungeon Rec 1

Challenger: Dragon One / Leon a.k.a. Shishi / Salvador / Koperu / Hell Bell (ex. MC Yosei)
Guest: Aklo “RGTO” / Kowichi “No, No, No” / Ego “Pineapple Juice” / KGE The Shadowmen “Yakusoku no chi
Special Live: R-Shitei
Monster: T-Pablow / Cypress Ueno / Kan a.k.a. Gami / R-Shitei / Hannya
Judge: Seiko Ito / Shinpeita / LiLy / Erone / Ken The 390
Organizer & Main MC: Zeebra  MC: Uzi  DJ: DJ SN-Z

Rec 1 / Rec 2 / Rec 3 / Rec 4 / Rec 5

#1 Rec 1-1 Guest Live: Aklo

#2 Rec 1-2 Guest Live: Kowichi

#3 Rec 1-3 Guest Live: Ego

#4 Rec 1-4 Special Live: R-Shitei / Guest Live: KGE The Shadowmen

Rec 1 / Rec 2 / Rec 3 / Rec 4 / Rec 5