Sengoku 7 vs. The Batou

Entry: Asbest / Y.A.S / Kizal / Hahanoshikyu / Hibiki / Aoringo / Niha­-C/ Dotama / Kowree / Erone / G.O / Raw-T / Simon Jap / Rakugaki / Hanabi / Shogen / Franken / Cool / Ryoff Karma / Hiyadam / Rabu / Isotomo / Taro Goto / Sus the­ Mansei / Watari / Goshi / One / Intanna / Battle Shuriken / Gili / Kakuni Kensuke / Base / Hide / Takanagi / 3Tani / Yuma / Wata theFreeMe­n / Moegi / MC Yosei / MI’z / R.O.G / Non-alcohol and more…

Sengoku MC Battle 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Simon Jap vs. Hahanoshikyu

Niha-C vs. Cool

Erone vs. Hibiki

Dotama vs. G.O

Ryoff karma vs. Asbest

Sengoku 7 vs. The Batou Official Digest:
[Final] Simon Jap vs. Love / Hiyadam vs. Franken / Kowree vs. Gili / Y.A.S vs. Kakuni
[Tryout] Sus the Mansei vs. 3Tani / R.O.G vs. Intanna / One vs. Battle Shuriken / icepikk vs. Base / Watari vs. Wata the FreeMen / Moegi vs. Taro Goto

Sengoku MC Battle 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13