Sengoku MC Battle 5

Entry: Shinpeita / Tipleso / Kizal / Kikumaru / TK da Kurobuchi / Sukun / Orokamonopotechi / Tanaka Hikaru / Snafkn / Naika MC / Dotama / Jag-Me / Psychodogg / Deji / Rabu / G.O / Ken The 390 / Simon Jap / poodle / Naomy / Gotit / KTSRO / LifeSaver / Tamachan / Hahanoshikyu / Cypress Ueno / Stray Dogg / Token / Isotomo / Sus the Mansei / U-Road / Watari

Sengoku MC Battle 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Tipleso vs. Simon Jap

Shinpeita vs. Dotama

Ken The 390 vs. Deji

Cypress Ueno vs. Naomy

Aoringo vs. Stray Dogg

TK da Kurobuchi vs. Tipleso

Sengoku 5 Digest:
[Final] Tipleso vs. Kikumaru / Isotomo vs. Tanaka Hikaru / Psychodogg vs. Shinpeita / Ken The 390 vs. Hahanoshikyu / TK da Kurobuchi vs. U-Road
[Tryout] Stray Dogg vs. Leo the twoface / show the no.1 / Sus the Mansei vs. Murasaki / Marusho / Yu-eN vs. Watari

Sengoku MC Battle 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13